Tunnustus uute oskuste eest

Digitaalse tunnusmärgi abil saad oma teadmisi lihtsalt tõendada

SCOPE õppemooduli läbimisel on sul võimalik saada rahvusvaheline digitaalne Open Badge tunnusmärk, mis tõendab omandatud oskusi. Digitaalsel märgil on kirjas, kes ja mille eest on märgi teeninud ning kelle poolt on märk välja antud. Märke on lihtne jagada erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Rahvusvaheline märk on inglise keeles.

Õppijal on võimalus iga mooduli lõpus oma märk lunastada - selle eelduseks on kõikide testide läbimine.  Olles jõudnud mooduli lõppu, sisene lehele ''sinu märk'' ja täida lahter "mis oli sinu suurim õppetund mooduli läbimisel ja kuidas kasutad omandatud teadmisi." See info ilmub ka taotletud tunnusmärgi peale. Märk on rahvusvaheline ja inglise keeles, arvesta sellega enne kui hakkad teksti sisestama. Tekst ilmub tunnusmärgile täpselt sama moodi nagu see on lahtrisse kirjutatud. Saada avaldus ära ja oota kinnitust elektronposti kaudu. Kirjas on juhised, kuidas veel ühe klikiga saada kätte enda märk ning sealt edasi saad märki juba edukalt oma sotsiaalmeedias jagada või enda jaoks PDFina alla laadida.

Mis on EQF ja ESCO?

Märgid on olulised selleks, et tõendada omandatud teadmisi. Selleks kasutame Euroopas kahte olulist oskuste hindamise raamistikku: EQF ja ESCO.

EQF ühtne Euroopa võrdlusraamistik seostab omavahel riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ja -raamistikud ning seeläbi aitab eri maade kvalifikatsioone vastastikku arusaadavamaks ja võrreldavaks muuta. Tööandjatele ning õppeasutustele teeb see teistes Euroopa riikides omandatud kvalifikatsioonide mõistmise lihtsamaks. Õppijatele ja töötajatele, kes soovivad teise riiki tööle või õppima minna, aitab see läbipaistvamalt selgitada oma senist haridusteed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) on mitmekeelne oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite Euroopa klassifikaator. ESCO on osa Euroopa 2020. aasta strateegiast. ESCO klassifikatsiooniga määratakse kindlaks ja liigitatakse need oskused, pädevused, kvalifikatsioonid ja ametid, mis on ELi tööturu ning hariduse ja koolituse seisukohast olulised. See näitab süsteemselt eri mõistete vahelisi seoseid.

Governance

Vabaühenduse juhtimine

Märgi omanik:

- Tunneb seadusandlust, mis rakendub vabaühendustele.
- Oskab selgitada juhatuse rolli vabaühenduses.
- Omab juhatuse tööks vajalikke teadmisi ja oskusi

Fundraising

Vabaühenduste rahastuse leidmine

Märgi omanik:

- Tunneb erinevaid rahastuse leidmise allikaid
- Tunneb rahastusega seotud regulatsioone.
- Oskab seletada organisatsiooni eesmärke rahastuse leidmiseks.
- Määrata kindlaks organisatsiooni võimekus rahastuse leidmiseks

Financial Basics

Vabaühenduste finantsjuhtimine

Märgi omanik:

- Tunneb finantsjuhtimist vabaühenduses
- Oskab hallata kulusid ja tulusid
- Tunneb hea finantsaruandluse põhimõtteid.

Risk Management

Riskide haldamine vabaühenduses

Märgi omanik:


- Tunneb riskide haldamise põhimõtteid.
- Tunneb riskide haldamise protsessi.
- Oskab rakendada riskide haldamise protsessi.

Communication

Kommunikatsioon vabaühendustele

Märgi omanik:

- Tunneb kommunikatsiooni põhielemente vabaühenduses.
- Tunneb vabaühenduste sihtrühmi.
- Oskab kirjeldada põhisõnumite rolli kommunikatsiooniplaanis.

Meta

Kollektiivne märk

Märgi omanik:

- Tunneb vabaühendustele seadusandlust.
- Teab juhatuse funktsioone.
- Teab, mis on organisatsiooni missioon ja visioon.
- Teha kindlaks võimalikud rahastusallikad vabaühendustele.
- Tunneb vabaühenduse finantsjuhtimise põhimõtteid.
- Luua riskide haldamise süsteemi.
- Oskab teha head kommunikatsiooni.

Scroll to Top